KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli ilgili, bu metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olarak hareket eden ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (“ICterra”) olarak, aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla sizlere sunmaktayız:

 • ICterra’nın ne tür kişisel veriler topladığını ve işlediğini belirtmek,
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
 • ICterra’nın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
 • ICterra’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi sizlere hatırlatmak ve

Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak

1) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAKLARI

ICterra ile ticari bir ilişki ya da bir iş ilişkisi kurduğunuzda, ticari bir ilişki kurmak adına bizimle iletişime geçtiğinizde, bizden hizmet aldığınızda ya da bu hizmetlere ilişkin bize bir bildirimde bulunduğunuzda ya da internet sitemizde yer alan e-posta adresi üzerinden bize ulaştığınızda bizimle çeşitli kişisel verilerinizi paylaşırsınız.

İşlediğimiz kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız ve kanuni dayanaklarımızla ilgili detaylı bilgi için lütfen sizinle ilgili bölümü inceleyiniz:

a. Personel Adaylarımız:

2) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ TARAFLAR İLE PAYLAŞIMI

Kişisel verileriniz, bizimle ticari ilişki veya iş ilişkisi kurabilmeniz, sizinle ilişkilerimizin gereklerini ya da kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü taraflar, aktarım amaçlarımız ve kanuni dayanaklarımızla ilgili detaylı bilgi için lütfen sizinle ilgili bölümü inceleyin:

 a) Personel Adaylarımız:

İş başvuru sürecinde ICterra’ya sağlayacağınız, işbu aydınlatma metninin 1.a bölümünde belirtilen kişisel verileriniz;

 • Başvurulan pozisyona ve ICterra kurumsal ilke ve prosedürlerine uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve temin ettiğiniz bilgilerin doğruluğunun tespiti amaçlarıyla KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının f bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kanuni sebebine dayalı olarak;
  • Şirket’in hizmet aldığı yurt içi ve yurt dışında bulunan istihdam ve işe alım danışmanlık hizmeti sağlayan şirketlere,
  • Yurt içi ve yurt dışında iş birliği içinde bulunduğumuz değerlendirme firmaları vb. diğer Tedarikçilerimize,
  • Projelerle bağlantılı olarak girilen ihale kapsamında, yurt içi ve yurt dışı Müşterilerimiz olan kurumlara,
 • İleride ICterra bünyesinde açılacak size uygun bir pozisyon olması halinde sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla KVKK’nın 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak;
  • Görevlendirileceğiniz proje ile bağlantılı olarak ICterra müşterilerine
 • Hukuki bir yükümlülük bulunması halinde ise,
  • Resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

 b) Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz ve Personelleri

Beraber yürüttüğümüz projeler kapsamında sizden toplamış olduğumuz, işbu aydınlatma metninin 1.b ve 1.c bölümünde belirtilen kişisel verileriniz

 • Kendilerine sunulan hizmetlerin alt yüklenicilerimiz vasıtasıyla yerine getirildiği durumlarda, KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Proje kapsamında birlikte çalıştığımız alt yüklenicilerimize
 • Hukuki bir yükümlülük bulunması halinde ise,
  • Resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

2) Alt Yüklenicilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Personelleri

Beraber yürüttüğümüz projeler kapsamında sizden toplamış olduğumuz, işbu aydınlatma metninin 1.d bölümünde belirtilen kişisel verileriniz;

 • Proje faaliyetlerinin sözleşme çerçevesinde yürütülebilmesi, hizmet verdiğimiz müşteriler ile iletişime geçebilmeniz, Şirket içi/dışı etkinlikler kapsamında hizmet verebilmeniz gibi ticari amaçlarla KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması sebebine dayalı olarak Şirket’in müşterilerine, fuar/kongre v.b etkinlik düzenleyen derneklere, birliklere ve organizasyon şirketlerine;

Hukuki bir yükümlülük bulunması halinde ise, KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının ç bendinde yer alan hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

3) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Yukarıda ilgili bölümlerde yer alan kişisel verileriniz ICterra’ya ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4) HAKLARINIZ

KVKK’nın 11.maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için yazılı olarak ODTÜ Teknokent Galyum Blok Kat:2 No:3 Çankaya, Ankara, Türkiye adresine veya icterra@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde info@icterra.com   elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

5) GÜNCELLEME VE YÜRÜRLÜK

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni [_29 Mayıs 2019_] tarihinde yayınlanmıştır.